Njoftim për seancë më dt 11.03.20 në ora 12:20

Me dt : 11.03.2020 ne oren 12:20 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.125/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Skyfterat Live shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK MSH

 

Eksperti shqyrtues Dior Halili

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream