No. of Protocol Procurement activity Contracting authority Complaining EO Received date of complaint status
462/20 Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore Ministria e Shëndetësisë Erpo Print shpk 10/07/2020 In process
Procurement Number 206-20-442-1-1-1
Title of procurement activity Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore
Contracting authority Ministria e Shëndetësisë
Tender category supply
The foreseen value of the contract 58334600.00
Bid price of EO complaining 385847.00
Received date of complaint 10/07/2020
Deposit for plea 3530
Çmimi i ofertës së OE ankues 352801
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 10/07/2020
Complain 462-20ank.pdf
Main text of the plea Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
462-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
461/20 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km Komuna Leposaviq ABC Prote Sfojana Zvecan 10/07/2020 In process
Procurement Number 641-20-2402-5-2-1
Title of procurement activity Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km
Contracting authority Komuna Leposaviq
Tender category work
The foreseen value of the contract 65000.00
Bid price of EO complaining 58756.00
Received date of complaint 10/07/2020
Deposit for plea 587
Çmimi i ofertës së OE ankues 587756
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 10/07/2020
Complain 461-20ank.pdf
Main text of the plea Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
461-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
460/20 L-2 Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde Municipality of Istog Guri Group shpk 09/07/2020 In process
Procurement Number 633-20-1415-5-2-1
Title of procurement activity L-2 Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde
Contracting authority Municipality of Istog
Tender category work
The foreseen value of the contract 85000.00
Bid price of EO complaining 28791.00
Received date of complaint 09/07/2020
Deposit for plea 524
Çmimi i ofertës së OE ankues 28796
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 09/07/2020
Complain 460-20ank.pdf
Main text of the plea Lot 1 -Betonimi I kanalit vershues te rudeshit ne Vrelle, Lot 2- Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
460-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
459/20 Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister KEC Eksim Com shpk 09/07/2020 In process
Procurement Number KEK-20-1561-5-2-1
Title of procurement activity Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister
Contracting authority KEC
Tender category work
The foreseen value of the contract 220000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 09/07/2020
Deposit for plea 1974
Çmimi i ofertës së OE ankues 197438
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 09/07/2020
Complain
Main text of the plea Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
458/20 Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station SO Gjakova DWH Kosova SH.P.K 09/07/2020 In process
Procurement Number 632-20-3153-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Contracting authority SO Gjakova
Tender category supply
The foreseen value of the contract 20000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 09/07/2020
Deposit for plea 200
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 09/07/2020
Complain 458-20ank.pdf
Main text of the plea Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
458-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
457/20 Furnizim me reduktor planetar KEC NTPSH Xani Inex 08/07/2020 In process
Procurement Number Keko-20-1702-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me reduktor planetar
Contracting authority KEC
Tender category supply
The foreseen value of the contract 120000.00
Bid price of EO complaining 46020.00
Received date of complaint 08/07/2020
Deposit for plea 489
Çmimi i ofertës së OE ankues 48922
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 08/07/2020
Complain 457-20ank.pdf
Main text of the plea Furnizim me reduktor planetar
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
457-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
456/20 Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Botek shpk 08/07/2020 In process
Procurement Number 250-20-2760-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës
Contracting authority Këshilli Prokurorial i Kosovës
Tender category supply
The foreseen value of the contract 87850.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 08/07/2020
Deposit for plea 878
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 08/07/2020
Complain 456-20ank.pdf
Main text of the plea Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
456-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
455/20 Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së Ministria e Punëve të Brendshme Schafberger JR GMBH 08/07/2020 In process
Procurement Number 214-19-9291-2-1-1
Title of procurement activity Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Contracting authority Ministria e Punëve të Brendshme
Tender category service
The foreseen value of the contract 723512.00
Bid price of EO complaining 445685.00
Received date of complaint 08/07/2020
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 535461
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 08/07/2020
Complain 455-20ank.pdf
Main text of the plea Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
455-20ank.pdf Complaint 14/07/2020
454/20 Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan Municipality of Lipjan Eing Com shpk 08/07/2020 In process
Procurement Number 613-19-2838-5-2-1
Title of procurement activity Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan
Contracting authority Municipality of Lipjan
Tender category work
The foreseen value of the contract 322399.00
Bid price of EO complaining 218537.00
Received date of complaint 08/07/2020
Deposit for plea 2467
Çmimi i ofertës së OE ankues 246771
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 08/07/2020
Complain 454-20 ankese.pdf
Main text of the plea Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
454-20 ankese.pdf Complaint 14/07/2020
453/20 Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310 Trepça Inter Trading Company shpk 08/07/2020 In process
Procurement Number 12997-12998-20-2341-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310
Contracting authority Trepça
Tender category supply
The foreseen value of the contract 80000.00
Bid price of EO complaining 78824.00
Received date of complaint 08/07/2020
Deposit for plea 800
Çmimi i ofertës së OE ankues 79999
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 08/07/2020
Complain 453-20 ankese.pdf
Main text of the plea Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
453-20 ankese.pdf Complaint 14/07/2020

Are Displayed 1 to 10 from 676 Complain