Zalbe

List slicajeva zalbe

Crna lista

Lista zabranjenihpreduzeca koja nisu prihvatliva za TRN

Rreth OSHP


Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP-ë), konform nenit 96 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës, teksti i spastruar 2007/20, është themeluar (zgjedhur) prej Kuvendit të Republikës së Kosovës me vendimin nr. 2877 të datës: 31 korrik 2008.

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP-ë), zyrtarisht ka filluar të punoj me datën: 01.08.2008. OSHP-ë selinë e vet e ka në rrugën Garibaldi, në Prishtinë.

OSHP-ë përmes Paneleve të veta Shqyrtues, të cilat i cakton Kryetari i OSHP-së, është përgjegjëse për zbatimin e proceduarve për shqyrtimin e prokurimit sipas Pjesës IX të LPP-së nr. 04/042, si dhe ka autoritet dhe përgjegjësi ligjore për këtë Pjesë të Ligjit.

OSHP-ë në bazë të një ankesë të parashtruar me shkrim nga një Operator Ekonomik kundër njoftimit për dhënie të kontratës të publikuar nga AK-së , është autorizuar që ta shqyrtoj kryerjen e aktiviteti përkatës të prokurimit si dhe pretendimet ankimore të parashtruara në ankesë, si dhe konform afateve ligjore të nxjerrë një vendim me shkrim për mënyrën e vendosjes së asnjë lëndë, objekt i të cilët është shqyrtimi ankesa dhe aktiviteti i prokurimit për të cilin është parashtrua ankesa.

About OSHP

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) OSHP është organ i pavarur administrativ. OSHP-ja është autoritet publik dhe organizatë buxhetore dhe i nenshtrohet Ligjit për Administratë. OSHP-ja është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim publik në Kosovë (Ligji 2003/17 të amandamentuar) dhe Ligjit për Procedurën për dhënien e koncesioneve (Ligji Nr.02/L-44) lidhur me trajtimin e ankesave në relacion me këto ligje.

Rr. “MIGJENI” (ish-Banka e Lublanës, Kati V-të), Prishtinë, Kosovë

Tel: + 381 38 212 309

Fax:+ 381 38 212 309

Najnoviji video snimci