Broj protokola Aktivnost nabavke Ugovorni organ OE koji se zali Datum primanja zalbe Status
449/24 Riparimi dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Lipe dhe Riparimi dhe asfaltimi i rruges lagjen e Eperme ne fshatin Boletin - e ndare ne dy Loto Komuna Zveçan Valdrini sh.p.k 23/05/2024 u procesu
Broj nabavke 646-24-2791-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Riparimi dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Lipe dhe Riparimi dhe asfaltimi i rruges lagjen e Eperme ne fshatin Boletin - e ndare ne dy Loto
Ugovorni organ Komuna Zveçan
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 23/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 23/05/2024
Zalba ANKESA 449-24.pdf
Glavni tekst zable Riparimi dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Lipe dhe Riparimi dhe asfaltimi i rruges lagjen e Eperme ne fshatin Boletin - e ndare ne dy Loto
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
ANKESA 449-24.pdf žalba 23/05/2024
448/24 014 - Furnizim me kompjuter dhe laptop për Institucionet e komunës së Skenderajt KK Skenderaj Botek shpk 23/05/2024 u procesu
Broj nabavke 643-24-2330-5-5-8
Naziv aktivnosti nabavke 014 - Furnizim me kompjuter dhe laptop për Institucionet e komunës së Skenderajt
Ugovorni organ KK Skenderaj
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 23/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 23/05/2024
Zalba Ankim - 448-24.Pdf
Glavni tekst zable 014 - Furnizim me kompjuter dhe laptop për Institucionet e komunës së Skenderajt
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankim - 448-24.Pdf žalba 23/05/2024
447/24 Sigurimi fizik i objekteve te KEK-ut KEK "Internat Security Association"SH.P.K. 23/05/2024 u procesu
Broj nabavke KEK-23-4552-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Sigurimi fizik i objekteve te KEK-ut
Ugovorni organ KEK
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 23/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 23/05/2024
Zalba Ankesa 447-24.pdf
Glavni tekst zable Sigurimi fizik i objekteve te KEK-ut
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankesa 447-24.pdf žalba 23/05/2024
446/24 Furnizim me uniforma, mantila, mbuloja të shtretërve dhe ndërresa tjera Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo " ECO - FRIENDLY " SH.P.K. 23/05/2024 u procesu
Broj nabavke 701-24-2673-1-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me uniforma, mantila, mbuloja të shtretërve dhe ndërresa tjera
Ugovorni organ Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 23/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 23/05/2024
Zalba Ankesa 446-24.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me uniforma, mantila, mbuloja të shtretërve dhe ndërresa tjera
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankesa 446-24.pdf žalba 23/05/2024
445/24 Furnizim me vitrina të ndryshme. Zyra e Kryeministrit Mobelland SH.P.K. 23/05/2024 u procesu
Broj nabavke ZK104-24-2439-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me vitrina të ndryshme.
Ugovorni organ Zyra e Kryeministrit
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 23/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 23/05/2024
Zalba Ankim - 445-24.Pdf
Glavni tekst zable Furnizim me vitrina të ndryshme.
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankim - 445-24.Pdf žalba 23/05/2024
444/24 Furnizimi me rekuizita sportive për Salla të Edukatës Fizike në Shkolla te Arsimit Para universitar ne Kosovë Ministria e Arsimit Fatmir Godeni B.I 22/05/2024 u procesu
Broj nabavke 208 Udheheqesi-24-304-1-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizimi me rekuizita sportive për Salla të Edukatës Fizike në Shkolla te Arsimit Para universitar ne Kosovë
Ugovorni organ Ministria e Arsimit
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 22/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 22/05/2024
Zalba Ankesa 444-24.pdf
Glavni tekst zable Furnizimi me rekuizita sportive për Salla të Edukatës Fizike në Shkolla te Arsimit Para universitar ne Kosovë
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankesa 444-24.pdf žalba 22/05/2024
443/24 Hartimi dhe mbikqyrja e projekteve per Investime Kapitale Komuna Mitrovicë Al Group SH.P.K 22/05/2024 u procesu
Broj nabavke 642-24-2197-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi dhe mbikqyrja e projekteve per Investime Kapitale
Ugovorni organ Komuna Mitrovicë
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 22/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 22/05/2024
Zalba Ankese 443-24.Pdf
Glavni tekst zable Hartimi dhe mbikqyrja e projekteve per Investime Kapitale
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankese 443-24.Pdf žalba 22/05/2024
442/24 Shërbime për byfe për institucionet e Këshillit Prokurorial,Zyrës së Kryeprokurorit të shtetit dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës ShqiponjaBFB Sh.p.k. 22/05/2024 u procesu
Broj nabavke 250-24-2966-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Shërbime për byfe për institucionet e Këshillit Prokurorial,Zyrës së Kryeprokurorit të shtetit dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Ugovorni organ Këshilli Prokurorial i Kosovës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 0.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 22/05/2024
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 22/05/2024
Zalba Ankesa 442-24.pdf
Glavni tekst zable Shërbime për byfe për institucionet e Këshillit Prokurorial,Zyrës së Kryeprokurorit të shtetit dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Tagat
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
Ankesa 442-24.pdf žalba 22/05/2024
441/24 Ndërtimi i QKMF në Istog Ministria e Shëndetësisë Alfa I 22/05/2024 u procesu