Opis Datum Preuzmi
Njoftim, lidhur me aplikimin e platformes ZOOM 27/12/2020 Peruzmi PDF
Njoftim për Autoritetet Kontraktuese 08/11/2020 Peruzmi PDF
26/11/2019 Peruzmi PDF
26/11/2019 Peruzmi PDF