Opis Datum Preuzmi
Pravi Lnik o Radu 2020 03/03/2020 Peruzmi PDF
05/03/2021 Peruzmi PDF
05/03/2021 Peruzmi PDF
Vendimi mbi Aprovimin e Rregullores së Punës 2020 03/03/2020 Peruzmi PDF
Rregullorja e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit - 2020 03/03/2020 Peruzmi PDF
Rregullorja e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 2015 07/12/2019 Peruzmi PDF
Rregullorja Nr. 01/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në OSHP 07/12/2019 Peruzmi PDF
DRAFT RREGULLORJA Nr. .../2016 E PUNËS SË ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS 07/12/2019 Peruzmi PDF
Rregullorja Nr. 01/2017 e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 07/12/2019 Peruzmi PDF
Vendim- mbi aprovimin e rregullores Nr.01/2017 e punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 07/12/2019 Peruzmi PDF
DRAFT RREGULLORJA Nr. .../2018 E PUNËS SË ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS 25/11/2019 Peruzmi PDF
25/11/2019 Peruzmi PDF