Tabela zahteva za diskvalifikaciju EO-a (crna lista)

Activna Lista
Nr Naziv aktivnosti nabavke Ugovorni organ Ekonomksi operator Datum od Datum do Aktivnost nabavke Odluka komisije za razmatranje
1 Furnizim me matrial zyrëtar Agjencia Qendrore per Prokurim Publik Letra Com Shpk - -
2 Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve dhe materialeve përcjellëse të sistemit të vijueshmërisë në punë për stafin e universitetit Universiteti Ukshin Hoti DSH AMTelecommunication 03/09/2020 02/03/2021
3 Furnizime me aparatura mjekësore dhe jomjekësore Municipality of Gjakova D&T Group - -
4 Sigurimi fizik i tri objekteve - Gjimnazit "Skënderbeu", SHMP të teknikës "Fehmi Lladroci" dhe Objekti i Komunës KK Skenderaj Commando shpk - -
5 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smire, Kolishte dhe Kërpëze SO Viti Bageri - -
6 Furnizim me pajisje të IT-së për zyrën e informacionit të Komunës së Skenderajt KK Skenderaj Mediatech & Print shpk - -
7 Furnizim me maska, dorëza, dezinfektues, rroba për dezinfektim etj Komuna Hani i Elezit N.T.P Vlora 03/09/2020 02/03/2021
8 Mirëmbajtja e autorrugëve, pjesa I Mirëmbajtja e rrugëve urbane Municipality of Gjakova D&T Group - -
9 Renovimi i ambulancës së mjekësisë familjare AMF Polac KK Skenderaj Qëndrim Gashi B. I - -
10 Furnizim me vajra për automjete- Vazhdim afati 2 Kosovka Policija Ballkan Petrol shpk - -