Opis Datum Preuzmi
APLIKACIJA ZA PRIPRAVNIKE 15/11/2021 Peruzmi PDF
K O N K U R S ZA PRIPRAVNIKA SA ISPLATOM Nr 02/2021 15/11/2021 Peruzmi PDF
Zahtev za zaposlenje 30/03/2021 Peruzmi PDF
Konkurs- Jedan/na Viši/a Izvršni/a Službenik/ca 30/03/2021 Peruzmi PDF
Konkurs za Pripravnika sa isplatom 28/01/2021 Peruzmi PDF
28/01/2021 Peruzmi PDF
28/01/2021 Peruzmi PDF
Njoftim për vazhdim të konkursit të dt 08.06.2020 18/06/2020 Peruzmi PDF
APLIKACIJA ZA TEKNIČKIH EKSPERATA 10/06/2020 Peruzmi PDF
Konkurs për ekspert të jashtëm të profesional të prokurimit dhe ekspert teknik 08/06/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
31/01/2020 Peruzmi PDF
26/11/2019 Peruzmi PDF
26/11/2019 Peruzmi PDF