Opis Datum Preuzmi
A08 Udhezues per kriteret ekonomike dhe financiare 07/12/2019 Peruzmi PDF
A07 Udhezues për plotësimin e Njoftimit për korrigjimin e gabimeve në njoftime të publikuara 07/12/2019 Peruzmi PDF
A06 Udhezuesi per Plotesimin e Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 07/12/2019 Peruzmi PDF
A05 Udhezuesi per Plotesimin e Njoftim per dhenje te kontrates 07/12/2019 Peruzmi PDF
A04 Udhezuesi per Plotesimin e Njoftimit per Kontrat 07/12/2019 Peruzmi PDF
A03 Udhezuesi per Plotesimin e Njoftimi Paraprak 07/12/2019 Peruzmi PDF
A02 Udhezues Operativ per Prokurimin Publik 07/12/2019 Peruzmi PDF
A01 Rregullore per Prokurim Publik 07/12/2019 Peruzmi PDF
A01 Rregullore per Prokurim Publik 07/12/2019 Peruzmi PDF