Njoftim për seancë i dt. 12.02.20, në ora 11:40

Me dt : 12.02.2020 ne oren 11:40 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.35/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Lego shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KK Prishtine

 

Eksperti shqyrtues Ilir Halili

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 


Ka livestream