Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 22 1 63 4 1 1 9 0 11 26 75 57 51 19
3 2018 1 12 0 274 238 16 109 129 5 5 0 1 256 9
4 2019 28 35 11 340 23 2 8 3 16 46 155 501 219 482
5 2020 172 132 404 1 39 28 78 3 11 2 571 31 19 11
6 2021 5 160 3 65 129 0 74 9 0 1 2 0 3 0
7 2022 21 0 0 136 0 0 3 18 0 1 17 0 3 4