Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2017 0 63 1 1 4 22 1 9 51 19 26 57 75 11
3 2018 274 109 238 5 129 16 0 1 12 5 0 1 9 256
4 2019 11 2 23 340 35 3 46 28 16 8 219 482 155 501
5 2020 132 172 1 78 28 11 2 571 404 31 11 39 3 19
6 2021 52 9 1 2 0 3 5 0 0 160 65 3 129 0