Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2019 3 7 91 40 5 7 2 0 5 0 2 0 0 2
2 2020 132 404 571 172 78 39 31 1 11 3 11 28 2 19
3 2021 333 909 759 295 116 37 25 4 11 61 27 36 4 586