Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 4 57 22 0 1 1 63 1 19 26 9 11 75 51
3 2018 1 109 129 5 274 238 12 1 16 0 9 5 0 256
4 2019 3 11 8 35 46 219 501 155 16 482 340 2 28 23
5 2020 172 1 132 28 404 78 571 11 39 31 2 3 11 19
6 2021 65 0 129 5 79 3 0 9 1 0 0 2 160 3
7 2022 1 1 60 0 3 201 44 4 0 47 0 0 8 8