Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 1 22 0 9 11 26 19 75 51 57 1 63 4 1
3 2018 5 129 109 5 274 238 1 16 0 12 0 9 256 1
4 2019 2 23 28 340 11 35 3 8 16 155 501 219 482 46
5 2020 132 172 19 571 1 404 78 28 11 39 2 31 3 11
6 2021 160 65 3 0 129 79 5 9 1 0 2 0 0 3
7 2022 60 1 1 0 201 3 44 0 4 0 47 0 8 8