Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2019 0 1 82 36 5 7 0 0 4 0 2 0 0 0
2 2020 132 399 563 169 76 38 31 1 11 3 11 27 2 17
3 2021 33 78 67 2 16 3 5 0 0 0 0 0 0 0