Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 1 63 0 1 4 22 9 1 26 11 75 19 51 57
3 2018 5 109 274 129 238 16 0 1 9 0 12 5 1 256
4 2019 35 28 23 2 155 8 3 11 16 501 219 482 46 340
5 2020 132 172 1 78 404 571 28 11 39 31 2 3 11 19
6 2021 65 160 3 129 79 5 0 9 1 0 2 0 0 3
7 2022 60 1 1 201 3 44 0 0 4 47 0 0 8 8