Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite

Vendimet e Panelit Shqyrtues neper Vite
Nr. Viti Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2017 9 1 26 11 19 75 57 51 63 1 1 22 4 0
3 2018 0 256 0 1 9 274 109 1 5 16 129 238 12 5
4 2019 16 219 11 482 46 501 155 340 8 35 23 3 2 28
5 2020 132 172 1 78 28 11 404 2 571 39 31 3 11 19
6 2021 3 129 61 0 9 1 5 2 0 0 0 3 160 65
7 2022 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0