Njoftimet per AK dhe OEAnnouncement of the Procurement Review Body

The Kosovo Assembly, on June 23rd, 2022, appointed the new members of the Board of Procurement Review Body. Considering that since 1 April 2021, PRB was without a board and during this time over 800 claims were submitted and considering that based on the Law in enforce the PRB has a legal timeline of 34 days to decide about a complaint, the Chairperson of PRB notifies the Economic Operators and the Contracting Authorities that the PRB Board, on July 12th, 2022, decided that:

  • All the appeals that were admitted after June 8th, 2022, will be reviewed within the deadline specified in the Law on Public Procurement. The Review Panels will extend the deadline to review those appeals by 20 days per Article 117 of PPL.
  • All the appeals which were admitted before June 8th, 2022, will not be reviewed because the deadline for review has passed. PRB will issue a decision for each one of those claims.
  • All the fees for complaints admitted before June 8th, 2022, will be returned upon request by Economic Operators.

 

 

Njoftim nga Organi Shqyrtues i Prokurimit

Kuvendi i Kosovës më 23 qershor 2022 emëroi anëtarët e rinj të Bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit. Duke marrë parasysh që prej 1 prill 2021, OSHP ka qenë pa bord dhe mbi 800 ankesa janë pranuar gjatë kësaj kohe, si dhe duke marrë parasysh që OSHP ka një afat ligjor prej 34 ditësh për të vendosur për një ankesë, Kryetarja e OSHP-së njofton Operatorët Ekonomik dhe Autoritetet Kontraktues se Bordi i OSHP-së më 12 korrik 2022 mori vendim që:

  • Të gjitha ankesat që janë pranuar pas datës 8 qershor 2022 do të shqyrtohen brenda afatit ligjor të specifikuar në Ligjin për Prokurimin Publik. Panelet Shqyrtuese do të zgjasin afatin për të shqyrtues ankesat për 20 ditë, duke u bazuar në Nenin 117 të LPP.
  • Të gjitha ankesat të cilat janë pranuar para datës 8 qershor 2022 nuk do të shqyrtohen pasi afati ligjor për shqyrtim ka kaluar. OSHP do të nxjerrë vendim për secilën nga këto ankesa.
  • Të gjitha tarifat, për ankesat e dorëzuara para datës 8 Qershor 2022 do të kthehen pas kërkesës së bërë nga Operatorët Ekonomik.

Përshkrimi Data Shkarko
Njoftim i dates: 07.07.2023 07/07/2023 SHKARKO PDF
Njoftim për Operatorët Ekonomik 09/02/2023 SHKARKO PDF
Dokumentet për kthim të depozitës 08/02/2023 SHKARKO PDF
Njoftim, lidhur me aplikimin e platformës ZOOM 27/12/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Autoritetet Kontraktuese 08/11/2020 SHKARKO PDF
Njoftim: lidhur me zbatimin e Platformës së E-prokurimit 26/11/2019 SHKARKO PDF
Njoftim mbi pranimin e ankesave përmes platformës elektronike 26/11/2019 SHKARKO PDF