Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
860/20 Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar Komuna Gllogoc NN Globi Trans 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 611-20-4770-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar
Autoriteti kontraktues Komuna Gllogoc
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 499000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 339220,50
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 3195
Çmimi i ofertës së OE ankues 319576
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 860-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
860-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
859/20 Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës Universiteti i Gjakovës EUROBESI SH.P.K 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 97800-20-5047-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Autoriteti kontraktues Universiteti i Gjakovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2248850,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1790297,61
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1750030
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 859-20ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
859-20ankesa.PDF Ankesë 26/10/2020
858/20 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukture përcjellëse Komuna Prishtinë Sallahu SH.P.K 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 616-20-2390-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukture përcjellëse
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2290000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 737830,00
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 795145
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 858-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse Lot 1
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
858-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
857/20 Palestra Sportive - Skenderaj Komuna Skenderaj Konaku Group SH.P.K. 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 643-20-2900-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Palestra Sportive - Skenderaj
Autoriteti kontraktues Komuna Skenderaj
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 146837,15
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 1469
Çmimi i ofertës së OE ankues 146910
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 857-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Palestra Sportive - Skenderaj
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
857-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
856/20 Rregullimi i sallës së takimeve Komuna Istog EOR Group shpk 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 633-20-4964-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi i sallës së takimeve
Autoriteti kontraktues Komuna Istog
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 30000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 29890,00
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 329
Çmimi i ofertës së OE ankues 32900
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 856-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi i sallës së takimeve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
856-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
855/20 Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera KPMM DWH Albania SH.P.K 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 318-20-3654-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera
Autoriteti kontraktues KPMM
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 13000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 130
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 855-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
855-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
854/20 Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar Komuna Gllogoc Delta CCD SH.P.K 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 611-20-4770-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar
Autoriteti kontraktues Komuna Gllogoc
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 499000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 339220,50
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 4044
Çmimi i ofertës së OE ankues 404496
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 854-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Drenas – Dobroshec -Projekt dy vjeçar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
854-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
853/20 Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera KPMM DWH Kosova SH.P.K 26/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 318-20-3654-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera
Autoriteti kontraktues KPMM
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 13000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 26/10/2020
Depozita për ankesë 130
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/10/2020
Ankesa 853-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Pajisje të Gjeodezisë - Kontrollera
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
853-20ankesa.pdf Ankesë 26/10/2020
852/20 Shërbimet e Sigurimit Shëndetësor për Stafin e NP TERMOKOS Sh.a. Termokos Prisig SH.A. 23/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit TER-020-025-2.1.1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e Sigurimit Shëndetësor për Stafin e NP TERMOKOS Sh.a.
Autoriteti kontraktues Termokos
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 79200,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 69552,00
Data e pranimit të ankesës 23/10/2020
Depozita për ankesë 509
Çmimi i ofertës së OE ankues 50922
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/10/2020
Ankesa 852-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e Sigurimit Shëndetësor për Stafin e NP TERMOKOS Sh.a.
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
852-20ankesa.pdf Ankesë 23/10/2020
851/20 Furnizim me aparata të frymëmarrjes dhe bombola të ajrit Agjencia e Menaxhimit Emergjent NTSH M.S. Medicom B.I 23/10/2020 Në proces
Numri Prokurimit 21432700-20-4902-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me aparata të frymëmarrjes dhe bombola të ajrit
Autoriteti kontraktues Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 800000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 559202,00
Data e pranimit të ankesës 23/10/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 611598
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/10/2020
Ankesa 851-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me aparata të frymëmarrjes dhe bombola të ajrit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
851-20ankesa.pdf Ankesë 23/10/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 1076 Ankesa