Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
316/20 Furnizimi, evidentimi, shënimi si dhe vendosja e shenjave turistike në Komunën e Skenderajit Komuna Skenderaj NTG Grafo Loni 19/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 634-20-1207-1-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi, evidentimi, shënimi si dhe vendosja e shenjave turistike në Komunën e Skenderajit
Autoriteti kontraktues Komuna Skenderaj
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 5000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3928,00
Data e pranimit të ankesës 19/05/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 3625
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/05/2020
Ankesa 316-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi, evidentimi, shënimi si dhe vendosja e shenjave turistike në Komunën e Skenderajit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
316-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
315/20 Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP NH Iber Iepenc sha Asseco See shpk 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit IL19-9673-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Autoriteti kontraktues NH Iber Iepenc sha
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 49000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 458751,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 358
Çmimi i ofertës së OE ankues 35806
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 315-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
315-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
314/20 Furnizim me material higjienik Qendra Klinike Universitare e Kosovës Euro Kosova shpk 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 701-2-1272-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material higjienik
Autoriteti kontraktues Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 123400,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 87920,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 900
Çmimi i ofertës së OE ankues 89820
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 314-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material higjienik
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
314-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
313/20 Furnizim me material elektrik KRU "Prishtina" Central Group Company shpk 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 704033736-20-252-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material elektrik
Autoriteti kontraktues KRU "Prishtina"
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 80000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 80000,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 585
Çmimi i ofertës së OE ankues 58595
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 313-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material elektrik
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
313-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
312/20 Rregullimi I shtratit dhe zonave të degraduara të lumit Desivojcë- KK Kamenicë Komuna Kamenicë Rexha shpk 20/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit KM653-19-7914-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi I shtratit dhe zonave të degraduara të lumit Desivojcë- KK Kamenicë
Autoriteti kontraktues Komuna Kamenicë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 700000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 477002,00
Data e pranimit të ankesës 20/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 578160
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/05/2020
Ankesa
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi I shtratit dhe zonave të degraduara të lumit Desivojcë- KK Kamenicë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
311/20 Ndërtimi I Qendrës Multifunksionale në Ferizaj- projekt 3 vjeqar Komuna Ferizaj Limit Project shpk 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 656-19-9164-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I Qendrës Multifunksionale në Ferizaj- projekt 3 vjeqar
Autoriteti kontraktues Komuna Ferizaj
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4075000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3299321,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3744381
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 311-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I Qendrës Multifunksionale në Ferizaj- projekt 3 vjeqar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
311-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
310/20 Furnizim me vajra dhe yndyrna për automjete K.R.M Pastrimi sh.a Inter Trading Company shpk 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit Vete Financim-20-828-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me vajra dhe yndyrna për automjete
Autoriteti kontraktues K.R.M Pastrimi sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 150000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 1500
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 310-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me vajra dhe yndyrna për automjete
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
310-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
309/20 Furnizim me inventar në shkollat e arsimit parauniversitar Ministria e Arsimit NTSH Delfini 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 208Udheheqesi-19-7223-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me inventar në shkollat e arsimit parauniversitar
Autoriteti kontraktues Ministria e Arsimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1000000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 505226,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 689854
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 309-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me inventar në shkollat e arsimit parauniversitar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
309-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
308/20 Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së, L-33 SHSKUK Matkospharm 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-331-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së, L-33
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 95676,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 113900,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 956
Çmimi i ofertës së OE ankues 95676
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 308-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së, L-33
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
308-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020
307/20 Furnizim me pajisje mjekësore për laborator për nevojat e QKMF-së Komuna Rahovec NTSHM Letamed 18/05/2020 Në proces
Numri Prokurimit 623-20-1051-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje mjekësore për laborator për nevojat e QKMF-së
Autoriteti kontraktues Komuna Rahovec
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 20350,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 18400,00
Data e pranimit të ankesës 18/05/2020
Depozita për ankesë 203
Çmimi i ofertës së OE ankues 20000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/05/2020
Ankesa 307-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje mjekësore për laborator për nevojat e QKMF-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
307-20ankesa.pdf Ankesë 20/05/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 530 Ankesa