Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
303/22 Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve Agjencia e Menaxhimit Emergjent Sfishta Auto Home SH.P.K. 02/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 21432700-22-4769-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Autoriteti kontraktues Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 30000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 14715.46
Data e pranimit të ankesës 02/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 14715.46
Depozita për ankesë 564.3
Çmimi i ofertës së OE ankues 54199.64
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 02/08/2022
Ankesa 303-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Tagat automjeteve, Mirëmbajtjes, Shërbime
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Lavdim Fejza
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/08/2022
Raporti i ekspertit 303-22Eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
303-22Eksp.pdf Raport i ekspertit 15/08/2022
303-22Ankesa.pdf Ankesë 02/08/2022
302/22 Asgjësimi i barnave me afat të skaduar në QKMF- Hani i Elezit Komuna Hani i Elezit Princi Company 02/08/2022 Përfunduar
Numri Prokurimit 659-22-3885-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Asgjësimi i barnave me afat të skaduar në QKMF- Hani i Elezit
Autoriteti kontraktues Komuna Hani i Elezit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 8950.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7200.00
Data e pranimit të ankesës 02/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7200.00
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 8725
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 02/08/2022
Ankesa 302-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Asgjësimi i barnave me afat të skaduar në QKMF- Hani i Elezit
Tagat Hani i, Skaduar, QKMF, Barnave, afati, Asgjësimin
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 302/22
Vendimet e PSH-së 302-22 vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 05/08/2022
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
302-22 vendim.pdf Raport i PSH 05/08/2022
302-22Ankesa.pdf Ankesë 02/08/2022
301/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës Eng Idea SH.P.K. 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 205-22-3038-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 980000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 500000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 301-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat Rrugëve, Hartimi, strukturave, Projekteve, vitet, Ndryshme
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
301-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
300/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës NSH Geo MAP 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 205-22-3038-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 980000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Depozita për ankesë 4000
Çmimi i ofertës së OE ankues 400000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 300-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 2
Tagat Projektit, strukturave, vitet, Rrugëve, Hartimi, Ndryshme
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
300-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
299/22 Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit Ministria e Punëve të Brendshme Cacttus SH A 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-2972-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 600000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 424800.00
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 424800.00
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 595425.24
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 299-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Tagat Operacioni, Mirëmbajtja, Platformës, Mbështetja
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
299-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
298/22 Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj Policia e Kosovës Ejona SH.P.K. 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-5442-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 78600.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 836.33
Çmimi i ofertës së OE ankues 83633
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 298-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Tagat Ferizaj, Furnizimi, Ashensorëve, Montimi
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Muhamet Kurtishaj
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 12/08/2022
Raporti i ekspertit 298-22Eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat) Ankesa aprovohet si e bazuar, Rivlerësim
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
298-22Eksp.pdf Raport i ekspertit 12/08/2022
298-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
297/22 Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes Policia e Kosovës Ardi SH.P.K. 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-3058-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 37500.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 21520.00
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 21520.00
Depozita për ankesë 122.8
Çmimi i ofertës së OE ankues 12800
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 297-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Tagat Vendin, Shpenzues, Furnizim, Material
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Sadri Abazi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 15/08/2022
Raporti i ekspertit 297-22Eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
297-22Eksp.pdf Raport i ekspertit 15/08/2022
297-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
296/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës Infra Plus SH.P.K. 01/08/2022 Në proces
Numri Prokurimit 205-22-3038-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 980000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Data e pranimit të ankesës 01/08/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Depozita për ankesë 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 01/08/2022
Ankesa 296-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat strukturave, Projekteve, Ndryshme , Hartimi, Rrugëve
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
296-22Ankesa.pdf Ankesë 01/08/2022
295/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës NTSH Infratek 29/07/2022 Në proces
Numri Prokurimit 205-22-3038-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 980000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Data e pranimit të ankesës 29/07/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 7.67
Depozita për ankesë 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/07/2022
Ankesa 295-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Tagat Lot 1, Hartimi, vitet, Ndryshme , Rrugëve, Projekteve, strukturave
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
295-22Ankesa.pdf Ankesë 29/07/2022
294/22 Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës Komuna Fushë Kosovë NPSH Afa Ing 29/07/2022 Në proces
Numri Prokurimit 612-22-5410-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Autoriteti kontraktues Komuna Fushë Kosovë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 90000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 77499.00
Data e pranimit të ankesës 29/07/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 77499.00
Depozita për ankesë 493.23
Çmimi i ofertës së OE ankues 49323
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/07/2022
Ankesa 294-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Tagat Sigurisë, shkollat, Rritur, Komunë së, Kamerave, Niveli , Fushë Kosovës, Vendosja, Vendbanime
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë