Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
462/20 Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore Ministria e Shëndetësisë Erpo Print shpk 10/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 206-20-442-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore
Autoriteti kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 58334600,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 385847,00
Data e pranimit të ankesës 10/07/2020
Depozita për ankesë 3530
Çmimi i ofertës së OE ankues 352801
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/07/2020
Ankesa 462-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me dokumente shendetesore-Receta per institucionet shendetesore
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
462-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
461/20 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km Komuna Leposaviq ABC Prote Sfojana Zvecan 10/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 641-20-2402-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km
Autoriteti kontraktues Komuna Leposaviq
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 65000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 58756,00
Data e pranimit të ankesës 10/07/2020
Depozita për ankesë 587
Çmimi i ofertës së OE ankues 587756
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/07/2020
Ankesa 461-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit -Belo berdo deri në Zemanica, L=11km
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
461-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
460/20 L1- L-2 Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde Komuna Istog Guri Group shpk 09/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 633-20-1415-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit L1- L-2 Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde
Autoriteti kontraktues Komuna Istog
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 85000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 28791,00
Data e pranimit të ankesës 09/07/2020
Depozita për ankesë 524
Çmimi i ofertës së OE ankues 28796
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/07/2020
Ankesa 460-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Lot 1 -Betonimi I kanalit vershues te rudeshit ne Vrelle, Lot 2- Betonimi I kanalit te ujitjes Vrelle-Lubozhde
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
460-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
459/20 Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister Korporata Energjetike e Kosovës Eksim Com shpk 09/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit KEK-20-1561-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 220000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 09/07/2020
Depozita për ankesë 1974
Çmimi i ofertës së OE ankues 197438
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/07/2020
Ankesa
Teksti kryesor i ankesës Demontimi liferimi dhe montimi me traj, derrasa thermuese te ujit. Materiali dru pishe si dhe krehera nga materiali polister
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
458/20 Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station Komuna Gjakovë DWH Kosova SH.P.K 09/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 632-20-3153-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 20000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 09/07/2020
Depozita për ankesë 200
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/07/2020
Ankesa 458-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
458-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
457/20 Furnizim me reduktor planetar Korporata Energjetike e Kosovës NTPSH Xani Inex 08/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit Keko-20-1702-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me reduktor planetar
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 120000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 46020,00
Data e pranimit të ankesës 08/07/2020
Depozita për ankesë 489
Çmimi i ofertës së OE ankues 48922
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/07/2020
Ankesa 457-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me reduktor planetar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
457-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
456/20 Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Botek shpk 08/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 250-20-2760-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës
Autoriteti kontraktues Këshilli Prokurorial i Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 87850,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 08/07/2020
Depozita për ankesë 878
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/07/2020
Ankesa 456-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të TI-së për nevoja të Sistemit Prokurorial të Kosovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
456-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
455/20 Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së Ministria e Punëve të Brendshme Schafberger JR GMBH 08/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 214-19-9291-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 723512,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 445685,00
Data e pranimit të ankesës 08/07/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 535461
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/07/2020
Ankesa 455-20ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
455-20ank.pdf Ankesë 14/07/2020
454/20 Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan Komuna Lipjan Eing Com shpk 08/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 613-19-2838-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan
Autoriteti kontraktues Komuna Lipjan
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 322399,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 218537,00
Data e pranimit të ankesës 08/07/2020
Depozita për ankesë 2467
Çmimi i ofertës së OE ankues 246771
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/07/2020
Ankesa 454-20 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
454-20 ankese.pdf Ankesë 14/07/2020
453/20 Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310 Trepça Inter Trading Company shpk 08/07/2020 Në proces
Numri Prokurimit 12997-12998-20-2341-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310
Autoriteti kontraktues Trepça
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 80000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 78824,00
Data e pranimit të ankesës 08/07/2020
Depozita për ankesë 800
Çmimi i ofertës së OE ankues 79999
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/07/2020
Ankesa 453-20 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me makina ngarkuese ,vetëngarkuese, transportuese për Miniera Cavo 310
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
453-20 ankese.pdf Ankesë 14/07/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 676 Ankesa