Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Ndërtimi i Semaforëve të Rinj Komuna Rahovec Eing Com shpk - -
2 Furnizim me pajisje Specifike Majekësore për QMF-në në Mamushë Komuna Mamushë NTSH Koslabor - -
3 Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i institucioneve arsimore Komuna Prishtinë Vlera shpk - -
4 Furnizim me matrial zyrëtar Agjencia Qendrore per Prokurim Publik Letra Com Shpk - -
5 Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve dhe materialeve përcjellëse të sistemit të vijueshmërisë në punë për stafin e universitetit Universiteti "Ukshin Hoti" DSH AMTelecommunication 03/09/2020 02/03/2021
6 Furnizime me aparatura mjekësore dhe jomjekësore Komuna Gjakovë D&T Group SH.P.K. - -
7 Sigurimi fizik i tri objekteve - Gjimnazit "Skënderbeu", SHMP të teknikës "Fehmi Lladroci" dhe Objekti i Komunës Komuna Skenderaj Commando shpk - -
8 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smire, Kolishte dhe Kërpëze Komuna Viti Bageri - -
9 Furnizim me pajisje të IT-së për zyrën e informacionit të Komunës së Skenderajt Komuna Skenderaj Mediatech & Print SH.P.K. - -
10 Furnizim me maska, dorëza, dezinfektues, rroba për dezinfektim etj Komuna Hani i Elezit N.T.P Vlora 03/09/2020 02/03/2021