Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me matrial zyrëtar Agjencia Qendrore per Prokurim Publik Letra Com Shpk - -
2 Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve dhe materialeve përcjellëse të sistemit të vijueshmërisë në punë për stafin e universitetit Universiteti "Ukshin Hoti" DSH AMTelecommunication 03/09/2020 02/03/2021
3 Furnizime me aparatura mjekësore dhe jomjekësore Komuna Gjakovë D&T Group - -
4 Sigurimi fizik i tri objekteve - Gjimnazit "Skënderbeu", SHMP të teknikës "Fehmi Lladroci" dhe Objekti i Komunës Komuna Skenderaj Commando shpk - -
5 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smire, Kolishte dhe Kërpëze Komuna Viti Bageri - -
6 Furnizim me pajisje të IT-së për zyrën e informacionit të Komunës së Skenderajt Komuna Skenderaj Mediatech & Print shpk - -
7 Furnizim me maska, dorëza, dezinfektues, rroba për dezinfektim etj Komuna Hani i Elezit N.T.P Vlora 03/09/2020 02/03/2021
8 Mirëmbajtja e autorrugëve, pjesa I Mirëmbajtja e rrugëve urbane Komuna Gjakovë D&T Group - -
9 Renovimi i ambulancës së mjekësisë familjare AMF Polac Komuna Skenderaj Qëndrim Gashi B. I - -
10 Furnizim me vajra për automjete- Vazhdim afati 2 Policia e Kosovës Ballkan Petrol shpk - -