Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit

Tipi i dokumentit Numri i Ankesave

Përshkrimi i raportit

Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit