Tabela me të dhenat e ankesave

Nr. Autoriteti kontraktues Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 Korporata Energjetike e Kosovës 4 7 35 19 4 0 3 0 1 1 2 2 0 0
2 Agjencia Qendrore e Prokurimit 0 0 6 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Komuna Malishevë 0 2 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapsinor 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Qendra Klinike Universitare e Kosovës 2 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
6 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini" 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Komuna Prizren 6 4 25 9 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1
9 Policia e Kosovës 0 0 11 5 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10 Komuna Rahovec 2 0 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Komuna Vushtrri 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Komuna Suharekë 1 2 11 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Komuna Prishtinë 0 4 16 7 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
15 Zyra Kombëtare e Auditimit 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SHSKUK 1 4 11 11 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0
17 Kuvendi i Republikës së Kosovës 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ministria e Drejtësisë 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KRU "Prishtina" 0 2 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ministria e Mbrojtjes 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 RTK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ministria e Shëndetësisë 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ministria e Infrastrukturës 0 1 28 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ministria e Rinisë dhe Sportit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ministria e Arsimit 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Komuna Junik 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Komuna Fushë Kosovë 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 KMDK SH.A 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Komuna Mamushë 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 N.P.L Pallati i Rinisë sh.a 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KRM Pastrimi sh.a 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
33 Komuna Klinë 3 0 13 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Universiteti i Prishtinës 0 0 14 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
35 Komuna Skenderaj 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Komuna Gjakovë 0 2 13 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0
37 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
38 Komuna Deçan 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
39 SKGJK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Instituti I Ombuspersonit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Komuna Lipjan 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Trepça 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Komuna Ferizaj 0 4 11 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Qendra e Studentëve 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 AKKVP 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
46 Komuna Istog 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MMPH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ministria e Punëve të Brendshme 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
51 Komuna Gjilan 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KOSTT sh.a 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Spitali i Përgjithshëm Pejë 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ASHNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 Universiteti "Kadri Zeka" 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Universiteti "Ukshin Hoti" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Komuna Kamenicë 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ministria e Zhvillimit Rajonal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Komuna Drenas 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ATK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Komuna Graqanicë 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Universiteti i Gjakovës 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MBPZHR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 KPMM 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Spitali Shtime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
68 Telekomi i Kosovës sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 KOSTT 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
70 NH Iber Iepenc sha 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
71 KK Dragash 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Komuna Viti 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Komuna Podujevë 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Biblioteka Kombëtare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 KRM Ambienti sha Pejë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Komuna Kaçanik 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 KGJK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 NPK Trafiku Urban sha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80 KRU Gjakova sh.a 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ministria e Administratës Publike 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82 Universiteti i Prizrenit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
83 KRU Hidromorava 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 KRM Ekoregjioni sha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 NP Termokos sha 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Kompania Regjionale e mbeturinave " Uniteti" - Mitrovice 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Agjencia Kosovare e Privatizimit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Qendra Multifunksionale SH A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Termokos 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Spitali i Përgjithshëm Gjilan 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Komuna Dragash 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Dogana e Kosovës 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Komuna Partesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
94 NH Ibër Lepenci sha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 KRU Hidrodrini sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 NP Banesore sha 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Posta e Kosovës 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Komuna Obiliq 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Këshilli Prokurorial i Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100 Komuna Leposaviq 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 QKMF Prishtinë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Komuna Hani i Elezit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 NPL Prishtina Parking 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ASHAK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 IKSHPK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Hortikultura sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 UHZ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Spormarketing sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Komuna Pejë 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Spitali Ferizaj 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Komuna Kllokot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 KUR Mitrovica sha 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 KRM Uniteti sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ministria e Financave 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0