Tabela me të dhenat e ankesave

Nr. Autoriteti kontraktues Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 Korporata Energjetike e Kosovës 6 24 44 19 5 0 3 0 1 1 2 2 0 0
2 Agjencia Qendrore e Prokurimit 1 0 6 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Komuna Malishevë 1 3 13 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapsinor 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Qendra Klinike Universitare e Kosovës 3 7 8 6 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
6 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini" 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Komuna Prizren 11 20 43 9 5 6 2 1 1 1 0 1 0 1
9 Policia e Kosovës 0 1 12 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10 Komuna Rahovec 2 1 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Komuna Vushtrri 2 1 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Komuna Suharekë 2 10 20 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Komuna Prishtinë 3 12 33 9 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0
15 Zyra Kombëtare e Auditimit 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SHSKUK 1 8 12 11 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0
17 Kuvendi i Republikës së Kosovës 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ministria e Drejtësisë 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KRU "Prishtina" 1 3 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 Ministria e Mbrojtjes 2 2 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
21 RTK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ministria e Shëndetësisë 1 5 6 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ministria e Infrastrukturës 0 2 27 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Komisioni Qëndror Zgjedhorë 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Ministria e Rinisë dhe Sportit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ministria e Arsimit 0 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Komuna Junik 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Komuna Fushë Kosovë 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 KMDK SH.A 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Komuna Mamushë 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 N.P.L Pallati i Rinisë sh.a 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KRM Pastrimi sh.a 1 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1
34 Komuna Klinë 3 3 18 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Universiteti i Prishtinës 1 6 14 4 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0
36 Komuna Skenderaj 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Komuna Gjakovë 1 9 25 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
38 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
39 Komuna Deçan 0 3 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40 SKGJK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Instituti I Ombuspersonit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Komuna Lipjan 3 4 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Trepça 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Komuna Ferizaj 3 5 15 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Qendra e Studentëve 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AKKVP 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
47 Komuna Istog 1 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 0 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MMPH 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Ministria e Punëve të Brendshme 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
52 Komuna Gjilan 2 8 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
53 KOSTT sh.a 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Spitali i Përgjithshëm Pejë 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ASHNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Universiteti "Kadri Zeka" 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Universiteti "Ukshin Hoti" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Komuna Kamenicë 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ministria e Zhvillimit Rajonal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Komuna Drenas 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ATK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Komuna Graqanicë 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Universiteti i Gjakovës 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MBPZHR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
66 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 KPMM 3 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
68 Spitali Shtime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Telekomi i Kosovës sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 KOSTT 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 NH Iber Iepenc sha 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
72 KK Dragash 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 Komuna Viti 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Komuna Podujevë 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Biblioteka Kombëtare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KRM Ambienti sha Pejë 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Komuna Kaçanik 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 KGJK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 NPK Trafiku Urban SH.A. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
81 KRU Gjakova sh.a 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ministria e Administratës Publike 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
83 Universiteti i Prizrenit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 KRU Hidromorava 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 KRM Ekoregjioni sha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 NP Termokos sha 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 Kompania Regjionale e mbeturinave " Uniteti" - Mitrovice 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Agjencia Kosovare e Privatizimit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Qendra Multifunksionale SH A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Termokos 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Spitali i Përgjithshëm Gjilan 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Komuna Dragash 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Dogana e Kosovës 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Komuna Partesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95 NH Ibër Lepenci sha 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 KRU Hidrodrini sha 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 NP Banesore sha 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Posta e Kosovës 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Komuna Obiliq 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Këshilli Prokurorial i Kosovës 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
101 Komuna Leposaviq 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 QKMF Prishtinë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Komuna Hani i Elezit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 NPL Prishtina Parking 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ASHAK 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
106 IKSHPK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Hortikultura sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 UHZ 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Spormarketing sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Komuna Pejë 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Univeristeti "Haxhi Zeka" Pejë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Spitali Ferizaj 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Komuna Kllokot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 KUR Mitrovica sha 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 KRM Uniteti sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ministria e Financave 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 QKKTGJ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
118 Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Instituti i Mjeksisë së Punës së Kosovës 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Komuna Gllogoc 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Ministria për Kthim dhe Komunitete 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Komuna Shtërpcë 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Komuna Shtime 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 KK Mitrovica e Veriut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 KRM Çabrati Gjakovë 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Komuna Novobërdë 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0