Tabela me të dhenat e ankesave

Nr. Autoriteti kontraktues Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 Trepça 2 4 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 NH Ibër Lepenc Sh.A. 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRU Hidrodrini sha 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hortikultura sha 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Spormarketing sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Trepça -Ndërrmarrje Në Administrim Të AKP 6 4 9 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 8
7 KRU Hidroregjioni sh.a 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hidroregjioni Jugor sha 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Ndërrmarrja Publike Banesore sh.a 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Ndërmarrja publike banesore 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3