Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 813 (68,32 %)
  E mesme 227 (19,08 %)
  E vogël 150 (12,61 %)

Përshkrimi i raportit