Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 462 (68,65 %)
  E mesme 97 (14,41 %)
  E vogël 114 (16,94 %)

Përshkrimi i raportit