Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 3214 (56.35 %)
  E mesme 2075 (36.38 %)
  E vogël 415 (7.28 %)

Përshkrimi i raportit