Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 2989 (58.16 %)
  E mesme 1760 (34.25 %)
  E vogël 390 (7.59 %)

Përshkrimi i raportit