Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 3043 (57.39 %)
  E mesme 1857 (35.02 %)
  E vogël 402 (7.58 %)

Përshkrimi i raportit