Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 1095 (70,65 %)
  E mesme 294 (18,97 %)
  E vogël 161 (10,39 %)

Përshkrimi i raportit