Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 228 (69,72 %)
  E mesme 38 (11,62 %)
  E vogël 61 (18,65 %)

Përshkrimi i raportit