Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 2104 (65,59 %)
  E mesme 841 (26,22 %)
  E vogël 263 (8,2 %)

Përshkrimi i raportit