Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 1680 (67,96 %)
  E mesme 568 (22,98 %)
  E vogël 224 (9,06 %)

Përshkrimi i raportit