Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 3587 (56.22 %)
  E mesme 2344 (36.74 %)
  E vogël 449 (7.04 %)

Përshkrimi i raportit