Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 573 (66,78 %)
  E mesme 156 (18,18 %)
  E vogël 129 (15,03 %)

Përshkrimi i raportit