Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 2451 (61.2 %)
  E mesme 1223 (30.54 %)
  E vogël 331 (8.26 %)

Përshkrimi i raportit