Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 2255 (64,15 %)
  E mesme 972 (27,65 %)
  E vogël 288 (8,19 %)

Përshkrimi i raportit