Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 304 (70,86 %)
  E mesme 43 (10,02 %)
  E vogël 82 (19,11 %)

Përshkrimi i raportit