Vlera e ankesave në një periudhë të caktuar

Vlera e tenderit Numri i Ankesave
  E lartë 295 (70,24 %)
  E mesme 43 (10,24 %)
  E vogël 82 (19,52 %)

Përshkrimi i raportit