Bordi i OSHP-së

Blerim Dina - Kryetar

Nuhi Paçarizi - Anëtarë

Goran Milenkovic - Anëtarë