Bordi i OSHP-sëPërbërja e OSHP-së siç përcaktohet me ligjin me nr. 04/L-042 ka filluar funksionimin nga 23 qershor 2022 pas përzgjedhjes së Kryetares dhe anëtarëve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Me këtë është përmbushur  obligimi ligjor me përzgjedhjen e Kryetares së OSHP-së dhe katër (4) anëtarëve të bordit  të OSHP-së.

Bordi i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës përbëhet prej:  

 

 

Vjosa Gradinaj-Mexhuani - Kryetare e OSHP-së

Kimete Gashi - Anëtare e OSHP-së

Vedat Poterqoi - Anëtar i OSHP-së

Agon Ramadani - Anëtar i OSHP-së