Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 34 (0,94 %)
  Anulim i AP 32 (0,89 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 333 (9,23 %)
  Aprovim i ankesës 339 (9,4 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1015 (28,14 %)
  Flakje 143 (3,96 %)
  Gjobë 4 (0,11 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 55 (1,52 %)
  Refuzim - e pabazuar 49 (1,36 %)
  Riternderim 57 (1,58 %)
  Rivlerësimi 1143 (31,69 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 23 (0,64 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 377 (10,45 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 3 (0,08 %)

Përshkrimi i raportit