Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 65 (1.2 %)
  Anulim i AP 43 (0.79 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 685 (12.64 %)
  Aprovim i ankesës 533 (9.83 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1399 (25.81 %)
  Flakje 365 (6.73 %)
  Gjobë 6 (0.11 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 66 (1.22 %)
  Refuzim - e pabazuar 75 (1.38 %)
  Riternderim 86 (1.59 %)
  Rivlerësimi 1513 (27.91 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 35 (0.65 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 544 (10.04 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 6 (0.11 %)

Përshkrimi i raportit