Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 65 (1.24 %)
  Anulim i AP 40 (0.77 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 681 (13.04 %)
  Aprovim i ankesës 512 (9.81 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1396 (26.74 %)
  Flakje 231 (4.42 %)
  Gjobë 6 (0.11 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 66 (1.26 %)
  Refuzim - e pabazuar 58 (1.11 %)
  Riternderim 86 (1.65 %)
  Rivlerësimi 1495 (28.63 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 35 (0.67 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 544 (10.42 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 6 (0.11 %)

Përshkrimi i raportit