Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 3 (0,53 %)
  Anulim i AP 13 (2,3 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 6 (1,06 %)
  Aprovim i pjesërishëm 5 (0,89 %)
  Flakje 30 (5,32 %)
  Gjobë 2 (0,35 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 17 (3,01 %)
  Refuzim - e pabazuar 5 (0,89 %)
  Riternderim 18 (3,19 %)
  Rivlerësimi 278 (49,29 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 14 (2,48 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 172 (30,5 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,18 %)

Përshkrimi i raportit