Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 3 (0,38 %)
  Anulim i AP 13 (1,64 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 7 (0,88 %)
  Aprovim i ankesës 40 (5,04 %)
  Aprovim i pjesërishëm 59 (7,43 %)
  Flakje 49 (6,17 %)
  Gjobë 2 (0,25 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 19 (2,39 %)
  Refuzim - e pabazuar 16 (2,02 %)
  Riternderim 19 (2,39 %)
  Rivlerësimi 364 (45,84 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 14 (1,76 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 188 (23,68 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,13 %)

Përshkrimi i raportit