Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 64 (1,31 %)
  Anulim i AP 40 (0,82 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 607 (12,47 %)
  Aprovim i ankesës 468 (9,61 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1320 (27,11 %)
  Flakje 199 (4,09 %)
  Gjobë 6 (0,12 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 64 (1,31 %)
  Refuzim - e pabazuar 58 (1,19 %)
  Riternderim 83 (1,7 %)
  Rivlerësimi 1421 (29,18 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 27 (0,55 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 507 (10,41 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 5 (0,1 %)

Përshkrimi i raportit