Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 1 (0,31 %)
  Anulim i AP 8 (2,49 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 3 (0,93 %)
  Aprovim i pjesërishëm 5 (1,56 %)
  Flakje 14 (4,36 %)
  Gjobë 2 (0,62 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 3 (0,93 %)
  Riternderim 13 (4,05 %)
  Rivlerësimi 171 (53,27 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 9 (2,8 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 91 (28,35 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,31 %)

Përshkrimi i raportit