Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 3 (0,25 %)
  Anulim i AP 13 (1,06 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 11 (0,9 %)
  Aprovim i ankesës 82 (6,7 %)
  Aprovim i pjesërishëm 225 (18,38 %)
  Flakje 66 (5,39 %)
  Gjobë 2 (0,16 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 23 (1,88 %)
  Refuzim - e pabazuar 28 (2,29 %)
  Riternderim 35 (2,86 %)
  Rivlerësimi 515 (42,08 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 15 (1,23 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 205 (16,75 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,08 %)

Përshkrimi i raportit