Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 1 (0,45 %)
  Anulim i AP 6 (2,69 %)
  Aprovim i pjesërishëm 5 (2,24 %)
  Flakje 7 (3,14 %)
  Riternderim 10 (4,48 %)
  Rivlerësimi 125 (56,05 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 8 (3,59 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 60 (26,91 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,45 %)

Përshkrimi i raportit