Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 1 (0,29 %)
  Anulim i AP 9 (2,65 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 3 (0,88 %)
  Aprovim i pjesërishëm 5 (1,47 %)
  Flakje 16 (4,72 %)
  Gjobë 2 (0,59 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 3 (0,88 %)
  Riternderim 13 (3,83 %)
  Rivlerësimi 178 (52,51 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 11 (3,24 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 97 (28,61 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,29 %)

Përshkrimi i raportit