Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 65 (1.16 %)
  Anulim i AP 48 (0.86 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 689 (12.3 %)
  Aprovim i ankesës 572 (10.21 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1399 (24.98 %)
  Flakje 435 (7.77 %)
  Gjobë 6 (0.11 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 66 (1.18 %)
  Refuzim - e pabazuar 105 (1.88 %)
  Riternderim 89 (1.59 %)
  Rivlerësimi 1539 (27.48 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 35 (0.63 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 545 (9.73 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 7 (0.13 %)

Përshkrimi i raportit