Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 3 (0,16 %)
  Anulim i AP 13 (0,71 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 17 (0,93 %)
  Aprovim i ankesës 165 (9,06 %)
  Aprovim i pjesërishëm 478 (26,25 %)
  Flakje 97 (5,33 %)
  Gjobë 2 (0,11 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 27 (1,48 %)
  Refuzim - e pabazuar 36 (1,98 %)
  Riternderim 48 (2,64 %)
  Rivlerësimi 712 (39,1 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 15 (0,82 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 207 (11,37 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 1 (0,05 %)

Përshkrimi i raportit