Ankesat sipas Vendimeve të PSH

Vendimi i PSH-së Numri i Ankesave
  Anulim i anulimit të aktivitetit 65 (1,25 %)
  Anulim i AP 40 (0,77 %)
  Anulim I njoftimit për kontratë 681 (13,11 %)
  Aprovim i ankesës 512 (9,85 %)
  Aprovim i pjesërishëm 1396 (26,87 %)
  Flakje 207 (3,98 %)
  Gjobë 6 (0,12 %)
  Ndryshime ne D.Tenderit 66 (1,27 %)
  Refuzim - e pabazuar 58 (1,12 %)
  Riternderim 85 (1,64 %)
  Rivlerësimi 1495 (28,77 %)
  Urdhëresë për zbatim të vendimit 35 (0,67 %)
  Vërtetim i vendimit të AK 544 (10,47 %)
  Zgjatje e afatit për ofertim 6 (0,12 %)

Përshkrimi i raportit