Galeria

LANSIMI I WEBFAQES DHE DATABAZËS SË VENDIMEVE TË OSHP

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Sot, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka lansuar webfaqen dhe databazën e re të të vendimeve. Qëllimi i krijimit të kësaj databaze të re për OSHP-në është rritja e efikasitetit në kërkim të të dhënave rreth vendimeve të OSHP-së për të gjitha palët, duke rritur kështu transparencën dhe efikasitetin e punës së institucionit. Databaza është arritje mjaft e rëndësishme për OSHP-në, pasi lejon ruajtjen e të gjitha dhënave të institucionit në format të lexueshëm digjital. Qëllimi i krijimit të databazës është mundësimi i një baze të të dhënave ku do të futen të gjitha shkresat në formë digjitale në mënyrë që të lehtësohet kërkimi i të dhënave për të gjitha palët që u interesojnë vendimet e OSHP-së në shqyrtimin e ankesave të operatorëve ekonomik, por edhe vete OSHP-se ne avancimin e konsistencës se vendimeve. Databaza ju lejon palëve të treta qe shume lehet të gjejnë dhe te krahasojnë vendimet e ngjashme me ankesat e tyre, dhe kështu do te rritet bazën e informimit jo vetëm për operatorët ekonomik, por për çdo palë tjetër që dëshiron të informohet për mbarëvajtjen e proceseve ankimore në prokurimin publik në Kosovë. Kjo webfaqe dhe databaze është zhvilluar me ndihmën e projektit USAID-TEAM, si pjesë e aktiviteteve të këtij donatorit që synon rritjen e transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies së institucioneve publike, sidomos në proceset e prokurimit publik. Blerim Dina, Kryetar i Organit Shqyrtues të Prokurimit, ka shtuar se lansimi i databazës shënon një hap thelbësor në rritjen e efikasistetit të ndarjes së dhënave të punës së OSHP-së me të gjitha palët e interesuara. “Pas lansimit të transmetimit të drejtpërdrejtë (live) të seancave të shqyrtimit të ankesave dhe vendimeve pasuese, lansimi i databazës së vendimeve shënon hapin e ardhshëm dhe shume të rëndësishëm në transparencën e plotë të OSHP-së në punën tone. Besoj se këto dy veprime do të qartësojnë për këdo objektivitetin dhe transparencën në punën e tonë. Shpresoj se me këtë reformë do te rritet informimi lidhur me punën e OSHP-se nga opinioni i gjere e ne veçanti për mediat dhe shoqërinë civile te cilat do te kenë mundësinë qe ne mënyrë me reale te paraqesin punën e OSHP-se. Ne mbesim te përkushtuar qe punën tone si organ i pavarur ta kryejmë me transparencë dhe objektivitet te plote duke vepruar komfor me ligjit e prokurimit publik” ka cekur Z. Dina. OSHP është oragn i pavarur i Republikës së Kosovës që është përgjegjës për shqyrtimin e ankesave ne prokurimit publik. OSHP vepron në bazë të ankesave nga operatorët ekonomik kundër njoftimit për dhënie të kontratës të publikuar, është autorizuar që ta shqyrtoj realizimin e aktivitetit të prokurimit, si dhe ankesat e lidhur me këtë proces. Te gjitha vendimet dhe urdhërat e OSHP-së mund të shqyrtohen nga Gjykata Supreme e Kosovës, përmes kërkesë padisë, sipas procedurës së konfliktit administrativ. Për më shumë informata, kontakto Erëlehta Popaj, zëdhënëse e OSHP, nëpërmjet emailit në Erelehta.Popaj@rks-gov.net, ose nëpërmjet telefonit në +381 38 213 378

Foto nga takimi me përfaqësues të USAID-Team

Foto nga takimi me përfaqësues të USAID-Team

Organi Shqyrtues i Prokurimit nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me Komisionin Rregullativ për Prokurim Publik

Organi Shqyrtues i Prokurimit nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me Komisionin Rregullativ për Prokurim Publik

Foto nga takimi me përfaqësues të USAID

Foto nga takimi i Kryetarës së OSHP-së me përfaqësues të USAID

Foto nga takimi i Bordit së OSHP-së me përfaqësues të Projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë

Foto nga takimi i Bordit së OSHP-së me përfaqësues të Projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë

Takim i bordit me perfaqesuesit e Projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë për Fuqizimin e Prokurimit Publik në Kosovë

Takim i bordit me perfaqesuesit e Projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë për Fuqizimin e Prokurimit Publik në Kosovë

OSHP-ja ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me projektin e USAID-it

OSHP-ja ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me projektin e USAID-it

Kryetarja e Bordit të OSHP-së takon përfaqësuesit e UNDP-së

Kryetarja e Bordit të OSHP-së takon përfaqësuesit e UNDP-së

Foto nga trajnimi i mbajtur me datën 23.02.2023 me stafin e OSHP-së, Ekspertët Shqyrtues dhe Teknik Ekspertët e jashtëm të prokurimit publik, lidhur me sistemin për menaxhimin dhe shqyrtimin e ankesave (SML) - E-Ankesa

Foto nga trajnimi i mbajtur me datën 23.02.2023 me stafin e OSHP-së, Ekspertët Shqyrtues dhe Teknik Ekspertët e jashtëm të prokurimit publik, lidhur me sistemin për menaxhimin dhe shqyrtimin e ankesave (SML) - E-Ankesa

Kryetarja e Bordit të OSHP-së takon përfaqësuesit e projektit të BE-së për Menaxhimin e Financave Publike

Prishtinë, 13 mars 2023 Kryetarja e OSHP-së, Vjosa Gradinaj-Mexhuani, dhe Anëtari i Bordit, Agon Ramadani, priti në takim përfaqësuesin e Zyrës së Bashkimit Evropian (ZBE) në Kosovë Edon Kalludra, Menaxher Projekti, dhe përfaqësuesit nga Projekti “Përkrahja e BE-së për reformat e Menaxhimit të Financave Publike në Kosovë” që zbatohet nga një konsorcium i udhëhequr nga GIZ në Kosovë, Dr Borislav Petkov, Lider i Ekipit të Projektit, Teja Kolar, Zyrtare e Lartë për Prokurim Publik, dhe Arsim Mulaku, Drejtor i Projektit. Takimi kishte qëllim informativ, me ç’rast znj. Gradinaj-Mexhuani i njoftoi mysafirët me prioritetet e OSHP-së dhe zhvillimet në përgjithësi. Po ashtu, u diskutuan fushat në të cilat projekti mund të mbështes fuqizimin e mëtejmë te OSHP – krahas asistencës teknike që aktualisht është duke ofruar për hartimin e një rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës. OSHP shpreh mirënjohje për bashkëpunimin e vazhdueshëm profesional me ZBE më Kosovë si dhe përfaqësuesit e projektit, dhe jemi shumë të kënaqur me mirëkuptimin e ndërsjellë dhe gatishmërinë për takimet, kohën dhe interesimin që ZBE dhe GIZ kanë treguar deri më tani.