Njoftim për seancë i dt. 12.02.20, në ora 11:00

Me dt : 12.02.2020 ne oren 11:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.34,37/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “NNP Elektro”

                                                  “NSH MVR”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KK Vushtrri

 

Eksperti shqyrtues Visar Bibaj Kreshnik Spahiu

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream