Njoftim për seancë i dt. 12.02.20, në ora 10:20

 

Me dt : 12.02.2020 ne oren 10:20 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.30/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “PMN shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KK istog

 

Eksperti shqyrtues Ilaz Papaj

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream