Njoftim për seancë i dt. 13.02.20, në ora 11:00

Me dt : 13.02.2020 ne oren 11:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.58/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “NNT Shkodrani”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KK Kline

 

Eksperti shqyrtues Teuta Krasniqi

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream