Njoftim për Seancë me dt, 20.02.2020, në ora 14:00

Me dt : 20.02.2020 ne oren 14:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.86/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Rinesa I shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  AQP

 

Eksperti shqyrtues Shefkinaze Vllasaliu

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Ka livestream