Njoftim për Seancë me dt. 20.02.2020, në ora 10:20

Me dt : 20.02.2020 ne oren 10:20 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.53/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Advanced Business solutions shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KOSTT

 

Eksperti shqyrtues Dior Halili dhe Kreshnik Spahiu

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Ka livestream