Njoftim për Seancë me dt. 20.02.2020, në ora 09:40

Me dt : 20.02.2020 ne oren 09:40 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.47/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “CMC Group”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KEK

 

Eksperti shqyrtues Muhamet Kurtishaj

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Ka livestream