Njoftim për Seancë me dt. 21.02.20 në ora 11:00

Me dt : 21.02.2020 ne oren 11:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.68/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Rec Kos”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  Policia e Kosoves

 

Eksperti shqyrtues Sahit Beqiri

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Ka livestream