Njoftim për Seancë më dt 10.03.20, në ora 13:30

Me dt : 10.03.2020 ne oren 13:30 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.93/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “EuroAG”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KK Prizren

 

Eksperti shqyrtues Teuta Krasniqi

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream