Njoftim për Seancë më dt 10.03.20 në ora 13:00

Me dt : 10.03.2020 ne oren 13:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.99/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Blenor shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  Universiteti i Gjakoves

 

Eksperti shqyrtues Agim Sheqiri

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream