Njoftim për seancë më dt 11.03.20 në ora 09:00

Me dt : 11.03.2020 ne oren 09:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.94/20

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

  

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Alfa-i shpk”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  KGJK

 

Eksperti shqyrtues Visar Basha dhe Valon Jahaj

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).


Ka livestream