Njoftimi lidhur me aprovimin e ankesës për pozitën Zyrtar i lartë Ekzekutiv

  1. Aprovohet si e bazuar ankesa e Zana Cenaj e dt 27.02.20 kundër njoftimit për kandidatin e suksesshëm Zyrtar i lartë Ekzekutiv i dt 30.01.20
  2. Anulohet njoftimi për kandidatin e suksesshëm për pozitën Zyrtar i lartë Ekzekutiv.
  3. Ky vendim hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit.

18/03/2020