Njoftim për Seancë Online me dt 14.01.2021

Me dt : 14.01.2021 ne oren 09:00  përmes platformes ZOOM  nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.1074-1121/20

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  Besim A Zejnullahu BI - NSH Eko DDD

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  Vlera shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Prishtinë

 

Eksperti shqyrtues-  Ilir Halili

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

https://us02web.zoom.us/j/85032524577?pwd=YXJuV3dtQ09VQS9NblltZmQxMnU1dz09

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja


Ka livestream