Njoftim lidhur me Zyrtarin Sinjalizues nga OSHP

Në bazë të njoftimit të dt 01.06.2021 nga AKK për OSHP-në ju sqarojmë se OSHP me vendimin me nr  28/20 i dt 12.02.2020, si zyrtar sinjalizues ka emëruar z. Enver Hoxha.