Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 14:00Me dt : 30.09.2022 në ora 14:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  331/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “EING COM SH.P.K”  - Podujevë

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “KK LIPJAN” 

Eksperti shqyrtues  z. Sahit Beqiri

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seancë.

Palët e ftuara me ftesë të rregullte në rast të mospjesëmarrjes duhet me shkrim ta arsyetojnë mos praninë e tyre në seancë.

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream