Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 14:45Me dt : 30.09.2022 në ora 14:45 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  356/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  GOE“Labinot M. Krasniqi B.I Toni Ingjinjering shpk & Mirusha Company shpk”  

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “KK GLLOGOC” 

Eksperti shqyrtues  z. Sahit Beqiri

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seancë.

Palët e ftuara me ftesë të rregullte në rast të mospjesëmarrjes duhet me shkrim ta arsyetojnë mos praninë e tyre në seancë.

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream