Njoftim për seancë me dt 03.10.2022 në ora 09:00Me dt : 03.10.2022 në ora 09:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  320/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  GOE“Ar-simi; Luboteni-a shpk & Ricea shpk”  

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “KK FERIZAJ” 

Eksperti shqyrtues  z. Gjemajli Bellanica

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance.

Palët e ftuara me ftesë të rregullte në rast të mospjesëmarrjes duhet me shkrim ta arsyetojnë mos praninë e tyre në seancë.

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream