OSHP reagon ndaj sulmeve të ulëta të Kryetarit të OEK dhe rolit të tij si Avokat për biznese të caktuara 

OSHP reagon ndaj sulmeve të ulëta të Kryetarit të OEK dhe rolit të tij si Avokat për biznese të caktuara

 

 Me 20 shkurt 2020, Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK),   në kundërshtim të plotë me misionin dhe mandatin e Odës Ekonomike të Kosovës, ka publikuar informacione të rreme, pa bazë dhe me qëllim që përmes presionit publik të ndikojë në vendimmarrjen e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP-së) lidhur me lëndë të caktuara që janë në punë.  

 OShP i rikujton se,  i njëjti para se të marr rolin e gjykatësit publik, gardianit apo mbikëqyrësit të OShP-së, në  kundërshtim  me ligjin e aplikueshëm, Ai është Kryetari i OEK-së dhe mandati i tij është udhëheqja e saj dhe assesi i  OShP-së.

   I njëjti duhet ta kuptoj se OEK analizon gjendjen ekonomike të Kosovës dhe aktivisht propozon forma të reja dhe të  avancuara të biznesit vendor dhe bën ndërkombëtarizimin e ndërmarrësisë Kosovare. OEK kontribuon në zhvillimin e  ndërmarrjeve, po ashtu me profesionalizmin dhe vendosmërinë e saj kontribon në përafrimin e biznesit kosovar dhe  shoqërisë kosovare me vlerat evropiane.

   Mandati i tij nuk është të promovoj biznese të caktuara e duke dëmtuar të tjera, sikurse në rastin e komentimit të  vendimeve apo proceseve që janë në procedure e sipër në OShP.

 I njëjti duhet të ketë qasje të njëjtë për të gjitha bizneset apo operatorët ekonomikë në Kosovë. 

  Është amatoreske, joprofesionale, e kundërligjshme dhe selektive që Kryetari i OEK-së  përmes komentimit të rasteve në  Kosovë të tregoj hapur se i njëjti përkrah biznese të caktuara në dëm të bizneseve tjera.

  Për më tepër qasja e tij se nëse OShP nuk vendos në favor të një biznesi të caktuar, edhe me kushtin që, Ne të shkelim  ligjin dhe procedurat, është ndërhyrje në pavarësinë tonë, ndikim i jashtëm dhe korrupsion publik i hapur.  Për më tepër që  është investim i huaj i njëjti nuk duhet të përdor këtë qasje të kundërligjshme dhe jo profesionale.

 Tërheqja e investimeve te huaja, parimisht vjen si rezultat i klimës biznesore të ndërtuar në Kosovë dhe Politikave  Ekonomike të vendit, dhe OSHP nuk ka kurrfarë implikimi në këtë proces.

  Kryetari i OEK nuk mundet që të promovoj bizneset apo investimet  e huaja duke kërkuar qe Ne të vendosim në favor të  tyre duke shkelur ligjin dhe procedurat gjithashtu duke diskriminuar bizneset vendore.

  I rikujtojmë Kryetarit te OEK-së se para ligjit të gjitha bizneset janë të barabarta, pasi qe në çdo procedurë të ankimimit  kemi në OE të rekomanduar për Kontratë nga Autoriteti Kontraktues dhe një apo më shumë Operator/ë ankues për te  njëjtin aktivitet dhe OShP vetëm i shqyrton pretendimet ankimore  të Operatorëve ankues.

  OSHP edhe në të kaluarën është përballur me presione nga më të ndryshmet nga individ te caktuar duke vënë në rrezik  mirëqenien personale dhe profesionale të Bordit,  por edhe tani vazhdimisht po përballet, duke përfshirë edhe nga  Institucionet Shtetërore siç janë Policia e Prokuroria,  ku një qasje çfarë po ndiqet ndaj OShP-së ishte kritikuar dhe  kritikohet çdo vjet edhe nga Komisioni Evropian përmes Raporteve të Progresit.

  Ligji për Prokurimin Publik përcakton se asnjë person ose zyrtar publik nuk mund të ushtrojë ose të përpiqet të ushtrojë  ndikim politik ose ndikim të paligjshëm në OShP apo ndonjë punonjësi të tij për ndonjë vendim. Institucionet shtetërore  nuk munden dhe nuk duhet të lejojnë që të luhet më integritetin e institucionit të OShP-së.

 

 

 

 

Titulli Data Linku
Komunikatë për Media 01/09/2022 Linku