Njoftim për seancë me dt 03.10.2022 në ora 13:15Me dt : 03.10.2022 në ora 13:15 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  357/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:   “HARST Group” SHPK 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “KK PRISHTINË” 

Eksperti shqyrtues  z. Gjemajli Bellanica

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seancë.

Palët e ftuara me ftesë të rregullte në rast të mospjesëmarrjes duhet me shkrim ta arsyetojnë mos praninë e tyre në seancë.

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream