Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
106/20 Ndërtimi I autoudhës A7 1 kryqëzimi në disnivel A6A7 8 Banullë Dheu I bardhë, pjesa udhëkryqi Bresalc/ dheu I Bardhë nga stacioni 26/875.00 510 /752.00 Ministria e Infrastrukturës 2 A Group Sh.P.K 14/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 205-19-9693-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I autoudhës A7 1 kryqëzimi në disnivel A6A7 8 Banullë Dheu I bardhë, pjesa udhëkryqi Bresalc/ dheu I Bardhë nga stacioni 26/875.00 510 /752.00
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 110641160,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 14/02/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/02/2020
Ankesa 106-20ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I autoudhës A7 1 kryqëzimi në disnivel A6A7 8 Banullë Dheu I bardhë, pjesa udhëkryqi Bresalc/ dheu I Bardhë nga stacioni 26/875.00 510 /752.00
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
106-20ankesa.PDF Ankesë 18/02/2020
105/20 Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe mbjellja e drunjëve dekorativ Lot 1 Komuna Rahovec NTP Lulishtja Buçaj 14/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 632-19-6024-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe mbjellja e drunjëve dekorativ Lot 1
Autoriteti kontraktues Komuna Rahovec
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 422931,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 14/02/2020
Depozita për ankesë 1000
Çmimi i ofertës së OE ankues 201830
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/02/2020
Ankesa 105-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe mbjellja e drunjëve dekorativ Lot 1
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
105-20ankesa.pdf Ankesë 18/02/2020
104/20 Grumbullimi , transporti dhe trajtimi i mbeturinave inerte K.R.M Pastrimi sh.a Milenium Konstruction 14/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit Vetë Financim-19-8464-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Grumbullimi , transporti dhe trajtimi i mbeturinave inerte
Autoriteti kontraktues K.R.M Pastrimi sh.a
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 150000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 105000,00
Data e pranimit të ankesës 14/02/2020
Depozita për ankesë 1299
Çmimi i ofertës së OE ankues 129950
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/02/2020
Ankesa 104-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Grumbullimi , transporti dhe trajtimi i mbeturinave inerte
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
104-20ankesa.pdf Ankesë 18/02/2020
103/20 Mbikqyrja dhe monitorimi i stacioneve të pompave në zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova sh.a KRU Gjakova sh.a AGE Group shpk 14/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit KRURGJA-20-4-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mbikqyrja dhe monitorimi i stacioneve të pompave në zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova sh.a
Autoriteti kontraktues KRU Gjakova sh.a
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 20000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 14/02/2020
Depozita për ankesë 133
Çmimi i ofertës së OE ankues 13344
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/02/2020
Ankesa 103-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mbikqyrja dhe monitorimi i stacioneve të pompave në zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova sh.a
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
103-20ankesa.pdf Ankesë 18/02/2020
102/20 Furnizim me shporta dhe kontejnera të mbeturinave K.R.M Pastrimi sh.a NPG Malsija 13/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit Vetë Financim-19-3904-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me shporta dhe kontejnera të mbeturinave
Autoriteti kontraktues K.R.M Pastrimi sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 418500,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 292896,00
Data e pranimit të ankesës 13/02/2020
Depozita për ankesë 3066
Çmimi i ofertës së OE ankues 306609
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 13/02/2020
Ankesa 102-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me shporta dhe kontejnera të mbeturinave
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
102-20ankesa.pdf Ankesë 18/02/2020
101/20 Ekzaminimet kontrolluese për materiale dhe kuailitetin e punëve në projektet e infrastrukturës rrugore Ministria e Infrastrukturës NSH IBMS 13/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit MI-190-192-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ekzaminimet kontrolluese për materiale dhe kuailitetin e punëve në projektet e infrastrukturës rrugore
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1500000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 13/02/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 13/02/2020
Ankesa 101-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ekzaminimet kontrolluese për materiale dhe kuailitetin e punëve në projektet e infrastrukturës rrugore
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
101-20ankesa.pdf Ankesë 18/02/2020
866/19 Hartimi I projektit ideor dhe projektit zbatues për qendrën kulturore në Pagarushë te Malishevës Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prima Invest 02/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 207-18-8348-4-3-2
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi I projektit ideor dhe projektit zbatues për qendrën kulturore në Pagarushë te Malishevës
Autoriteti kontraktues Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 50000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 23950,00
Data e pranimit të ankesës 02/12/2019
Depozita për ankesë 295
Çmimi i ofertës së OE ankues 16
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 02/12/2019
Ankesa 866-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi I projektit ideor dhe projektit zbatues për qendrën kulturore në Pagarushë te Malishevës
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Njomzë Blakaj
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 20/12/2019
Raporti i ekspertit 866-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 866/19
Vendimet e PSH-së 866-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 12/02/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 22.01.2020 në ora 11:30 prane zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te kerkeses se AK-se nr.866/19 Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Prima INVEST” Përfaqësuesi i autorizuar i AK MKRS Eksperti shqyrtues Ilir Halili dhe Njomze Blakaj Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

22/01/2020 11:30

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
866-19ankesa.pdf Ankesë 12/02/2020
866-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 12/02/2020
866-19vendim.PDF Raport i PSH 12/02/2020
100/20 Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë Komuna Junik Joos & Krasniqi baze shpk 11/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 636-19-5225-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë
Autoriteti kontraktues Komuna Junik
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4856000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 11/02/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 4416859
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 11/02/2020
Ankesa 100-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
100-20ankesa.pdf Ankesë 12/02/2020
99/20 Rregullimi dhe renovimi I zyrave në Rektorat Universiteti i Gjakovës Blenor shpk 11/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 97800-19-9382-5-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi dhe renovimi I zyrave në Rektorat
Autoriteti kontraktues Universiteti i Gjakovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 9886,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 8439,00
Data e pranimit të ankesës 11/02/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 7845
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 11/02/2020
Ankesa 99-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi dhe renovimi I zyrave në Rektorat
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
99-20ankesa.pdf Ankesë 12/02/2020
98/20 Furnizimi me material hargjues stomatologjik në QKMF Komuna Ferizaj Matkospharm 11/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 656-19-8297-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi me material hargjues stomatologjik në QKMF
Autoriteti kontraktues Komuna Ferizaj
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 78599,00
Data e pranimit të ankesës 11/02/2020
Depozita për ankesë 888
Çmimi i ofertës së OE ankues 88815
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 11/02/2020
Ankesa 98-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi me material hargjues stomatologjik në QKMF
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
98-20ankesa.pdf Ankesë 12/02/2020

Janë Shfaqur 11 deri 20 nga 330 Ankesa