Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
913/19 Furnizimi me automjet për transportin e veturave Ministria e Drejtësisë Profitech shpk 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 21500-19-7374-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi me automjet për transportin e veturave
Autoriteti kontraktues Ministria e Drejtësisë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 170000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 1394
Çmimi i ofertës së OE ankues 139400
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 913-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me automjet për transportin e veturave
Ekspertët shqyrtues Visar Bibaj
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 24/12/2019
Raporti i ekspertit 913-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 913/19
Vendimet e PSH-së 913-19njoftim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 13/12/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
913-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 22/01/2020
913-19njoftim.pdf Raport i PSH 22/01/2020
913-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
912/19 Furnizim me paisje mjekësore për fizioterapi dhe laborator për nevoja të QKMF-së RT,--L-2--Furnizim me paisje mjekësore për laborator të QKMF-së Komuna Rahovec Ntsh Atom Med 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 623-19-9204-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje mjekësore për fizioterapi dhe laborator për nevoja të QKMF-së RT,--L-2--Furnizim me paisje mjekësore për laborator të QKMF-së
Autoriteti kontraktues Komuna Rahovec
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 31000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 203
Çmimi i ofertës së OE ankues 20350
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 912-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje mjekësore për fizioterapi dhe laborator për nevoja të QKMF-së RT,--L-2--Furnizim me paisje mjekësore për laborator të QKMF-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Hasim Krasniqi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 27/12/2019
Raporti i ekspertit 912-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 912/19
Vendimet e PSH-së 912-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 22/01/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
912-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 22/01/2020
912-19vendim.PDF Raport i PSH 22/01/2020
912-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
911/19 Sigurimi fizik i objekteve të Spitalit të Përgjithshëm Prizren Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren Rojet e Nderit shpk 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 70010-19-5052-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi fizik i objekteve të Spitalit të Përgjithshëm Prizren
Autoriteti kontraktues Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 407311,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 390697,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 383000
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 911-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi fizik i objekteve të Spitalit të Përgjithshëm Prizren
Ekspertët shqyrtues Agim Sheqiri
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 26/12/2019
Raporti i ekspertit 911-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 911/19
Vendimet e PSH-së 911-19vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 10/02/2020

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 13.01.2020 në ora 12:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.911/19 ​ Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Rojet e Nderit” Përfaqësuesi i autorizuar i AK Spitali Prizren Eksperti shqyrtues Agim Sheqiri Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

13/01/2020 12:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
911-19vendim.pdf Raport i PSH 10/02/2020
911-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 26/12/2019
911-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
910/19 Renovimi i Ndërtesës së Kuvendit -punët e parashikuara Kuvendi i Republikës së Kosovës Lani AL shpk 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 101-19-8405-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Renovimi i Ndërtesës së Kuvendit -punët e parashikuara
Autoriteti kontraktues Kuvendi i Republikës së Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 20000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 200
Çmimi i ofertës së OE ankues 38,6
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 910-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Renovimi i Ndërtesës së Kuvendit -punët e parashikuara
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Ilaz Papaj
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 26/12/2019
Raporti i ekspertit 910-19eksp.pdf
Përgjigja e AK Pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 910-919/19
Vendimet e PSH-së 910-919-19vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 13/02/2020

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 13.01.2020 në ora 12:40 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.910/19, 919/19 ​ Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Lani Al” “TIC shpk” Përfaqësuesi i autorizuar i AK Kuvendi i Republikes se Kosoves Eksperti shqyrtues Hysni Muhadri dhe Ilaz Papaj Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

13/01/2020 12:40

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
910-919-19vendim.pdf Raport i PSH 13/02/2020
910-19eksp.pdf Raport i ekspertit 22/01/2020
910-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
909/19 Mbi ndërtimi për kardiologji- laboratori i kateterizimi në Prizren SHSKUK Termomontimi sh.p.k 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 00220-19-5756-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mbi ndërtimi për kardiologji- laboratori i kateterizimi në Prizren
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 837662,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 943774
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 909-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mbi Ndërtimi për kardiologji- laboratori i kateterizimit në Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Shefkinaze Vllasaliu
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 27/11/2019
Raporti i ekspertit 909-19eksp.pdf
Përgjigja e AK Pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 909/19
Vendimet e PSH-së 909-19vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 17/01/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
909-19vendim.pdf Raport i PSH 17/01/2020
909-19eksp.pdf Raport i ekspertit 17/01/2020
909-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
908/19 Sigurimi fizik i objektit të ZKA-së Zyra Kombëtare e Auditimit KSF Luani shpk 12/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 302-19-7930-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi fizik i objektit të ZKA-së
Autoriteti kontraktues Zyra Kombëtare e Auditimit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 60000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 45000,00
Data e pranimit të ankesës 12/12/2019
Depozita për ankesë 490
Çmimi i ofertës së OE ankues 49064
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/12/2019
Ankesa 908-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi fizik i objektit të ZKA-së
Ekspertët shqyrtues Dior Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 23/12/2019
Raporti i ekspertit 908-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 908/19
Vendimet e PSH-së 908-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 13/12/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
908-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 03/02/2020
908-19vendim.PDF Raport i PSH 03/02/2020
908-19ankesa.pdf Ankesë 13/12/2019
903/19 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale Komuna Prishtinë Milenium Konstruction 10/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 616-19-7786-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 300000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 156722,00
Data e pranimit të ankesës 10/12/2019
Depozita për ankesë 2600
Çmimi i ofertës së OE ankues 162021
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/12/2019
Ankesa 903-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dimërore e rrugëve Rurale
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Hasim Krasniqi
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 17/12/2019
Raporti i ekspertit 903-19eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 903/19
Vendimet e PSH-së 903-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 05/02/2020

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 27.12.2019 në ora 14:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.903/19 ​ Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: Milenium Konstruction shpk& Anuar shpk Përfaqësuesi i autorizuar i AK: KK Prishtinë Eksperti shqyrtues Hasim Krasniqi Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

27/12/2019 14:00

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
903-19vendim.PDF Raport i PSH 05/02/2020
903-19eksp.pdf Raport i ekspertit 22/01/2020
903-19ankesa.pdf Ankesë 11/12/2019
864/19 Dezinsektimi, Dezinfektimi, Deratizimi i institucioneve arsimore Komuna Prishtinë Besim A Zejnullahu B.I 02/12/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 616-19-1655-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Dezinsektimi, Dezinfektimi, Deratizimi i institucioneve arsimore
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 25000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 9767,00
Data e pranimit të ankesës 02/12/2019
Depozita për ankesë 237
Çmimi i ofertës së OE ankues 23758
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 02/12/2019
Ankesa 864-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Dezinsektimi, Dezinfektimi, Deratizimi i institucioneve arsimore
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Sahit Beqiri
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 10/12/2019
Raporti i ekspertit 864-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 864/19
Vendimet e PSH-së 864-19vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 26/12/2019

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 18.12.2019 në ora 10:20 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.864/19 Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Besim A Zejnullahu B I” Përfaqësuesi i autorizuar i AK KK Prishtine Eksperti shqyrtues – Sahit Beqiri Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

18/12/2019 10:20

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
864-19vendim.pdf Raport i PSH 27/12/2019
864-19ankesa.pdf Ankesë 11/12/2019
864-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 11/12/2019
766/19 Asfaltimi i rrugës që lidhë fshatin Ngucat ( Rruga Bashkim Gashi) Lagjia Zekolli, Suharekë Komuna Suharekë Nnt Etniku 30/10/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 624-19-6384-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Asfaltimi i rrugës që lidhë fshatin Ngucat ( Rruga Bashkim Gashi) Lagjia Zekolli, Suharekë
Autoriteti kontraktues Komuna Suharekë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 700000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 479256,00
Data e pranimit të ankesës 30/10/2019
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 628713
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/10/2019
Ankesa 766-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Asfaltimi i rrugës që lidhë fshatin Ngucat ( Rruga Bashkim Gashi) Lagjia Zekolli, Suharekë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Es'heme Beka
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 18/11/2019
Raporti i ekspertit 766-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 766/19
Vendimet e PSH-së 766-19vendimi.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 03/12/2019

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 26.11.2019 në ora 12:20 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.766/19 Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Etniku” Përfaqësuesi i autorizuar i AK KK Suhareke Eksperti shqyrtues – Es’heme Beka Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

10/12/2019 11:05

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
766-19ankesa.pdf Ankesë 10/12/2019
766-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 10/12/2019
766-19vendimi.PDF Raport i PSH 10/12/2019
763/19 Furnizim me aparat analajzer imunologjik automatik Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren Ntsh Atom Med 29/10/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 70010-19-5667-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me aparat analajzer imunologjik automatik
Autoriteti kontraktues Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 25000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 4800,00
Data e pranimit të ankesës 29/10/2019
Depozita për ankesë 120,5
Çmimi i ofertës së OE ankues 12050
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/10/2019
Ankesa 763-19ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me aparat analajzer imunologjik automatik
Ekspertët shqyrtues Visar Bibaj, Visar Bibaj
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Lavdim Fejza, Lavdim Fejza
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 20/11/2019
Raporti i ekspertit 763-19ekspertiza.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk pajtohem
Vendimi i PSH-së 763/19
Vendimet e PSH-së 763-19vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 09/12/2019

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 27.11.2019 në ora 09:40 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankeses nr.763/19 Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Atomed” Përfaqësuesi i autorizuar i AK SR PRIZREN Eksperti shqyrtues – Visar Bibaj dhe Lavdim Fejza Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Data e mbajtjes së seancës

27/11/2019 09:40

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
763-19ankesa.pdf Ankesë 09/12/2019
763-19ekspertiza.pdf Raport i ekspertit 09/12/2019
763-19vend.pdf Raport i PSH 09/12/2019

Janë Shfaqur 411 deri 420 nga 432 Ankesa